MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, www.pisir.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ………………… adresinde mukim ……………… (Bundan böyle …………….. olarak anılacaktır). tarafından satışı yapılan,  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu  ve ilgili hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı                                   :

Adresi                                    :

Telefon                                  :

Faks                                       :

Email                                     :

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ:      

Adı/Soyadı/Ünvanı             :

Adresi                                    :

Telefon                                  :

Faks                                       :

Email                                     :

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

………………….. tarafından satışa konu edilen ürünün nitelikleri aşağıdaki gibidir:

Ürün                           :

Cins                            :

Miktarı                      :

Satış Fiyatı(KDVsiz):

Kargo Ücreti              :

Ödeme Şekli             :

Teslimat Adresi        :

Teslim Edilecek Kişi  :

Fatura Adresi               :

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER:

5.1. ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI ‘nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI ‘dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün teslimi hususunda garanti vermemektedir. SATICI, ürünün belirtilen niteliklere haiz olarak kargoya verilmesinden sorumlu olup, ürünün teslimi ile ilgili sorumluluk kargo firmasına aittir. SATICI’ya atfedilemeyecek bir kusur nedeniyle ürün bedelinin iadesi ve/veya misli ile değişiklik gibi hakların SATICI’ya yönlendirilmesi mümkün değildir.

5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının ALICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının SATICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ‘ya ödememesi halinde, SATICI söz konusu bedelin tahsili için yasal yollara başvurma hakkı mevcuttur.

5.7. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI ‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

5.8. İşbu sözleşme, ALICI tarafından online olarak imzalanıp/kabul edilip, SATICI’ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI ve İADE :

6.1. SATICI tarafından sipariş üzerine özel olarak hazırlanan çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek yiyecek içecek ve benzeri gıda maddelerinden olmadığı ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 kapsamındaki cayma hakkının istisnaları mevcut olmadığı sürece, ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

6.2. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

6.3. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 1. maddede bildirilen telefon numarası veya ……………… e-mail adresine on dört (14) gün içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmesi yeterlidir. ALICI bu halde ürünü SATICI’ya karşı ödemeli olarak geri gönderecektir. Geri gönderirken ALICI’nın fatura aslını da cayma bildirimi ile SATICI’ya göndermesi gerekmektedir.

6.4. SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde, varsa ALICI’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

6.5. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

6.6. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma ve iade hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

f) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

j) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

6.7. ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

6.8.      Her türlü iadeler mutlak suretle orijinal kutu ve ürünün ambalajı (koruma bantı) bozulmaksızın yapılmaktadır. 

6.9.      Mevzuat uyarınca cayma hakkının istisnaları kapsamında Siparişe konu Ürünler’in SATICI tarafından sipariş üzerine özel olarak hazırlanan çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek yiyecek içecek ve benzeri gıda maddeleri olması halinde bu süre sonrasında hazırlanan ürünler zayi olacağından, Alıcı ancak siparişi SATICI’ya ilettiği gün saat 18.00’e kadar iptal edebilir. Bu süreden sonra yapılacak iptal ve cayma talepleri geçerli olmayacaktır. ALICI’nın siparişin SATICI’ya iletildiği gün saat 18.00’e kadar siparişi iptal etmesi halinde, SATICI, eğer ödeme yapıldı ise ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir. Bu tip ürünler istisna kapsamında olduğundan cayma hakkı söz konusu değildir. ALICI söz konusu iptal hakkını kullanıldığına dair bildirimi SATICI’nın 1. maddede bildirilen telefon numarası veya ……………….. e-mail adresine sipariş verildiği gün en geç saat 18.00’a kadar yazılı olarak yönlendirilmesi yeterlidir. 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda işbu sözleşmenin tüm koşulları gerçekleşmiş sayılır.

SATICI:                                                                                            ALICI:

KURUM ADI :                                                                                 AD/SOYAD    :

ADRES            :                                                                                 ADRES             :

TEL                  :                                                                                  TEL                  :

FAKS               :                                                                                  FAKS               :

İMZA              :                                                                                   İMZA              :